Jongeman van Strijen

In het trouwregister staat dat hij een jonge man van Strijen is. We mogen dus aannemen dat zijn jeugd zich in Strijen heeft afgespeeld. De enige
gebeurtenis, die wat meer zicht geeft op de situatie in Strijen is een erfenis, die hem en zijn broers en zussen ten deel valt blijkens een akte van
overdracht, gedateerd 12 juli 1656 (Bron RA Strijen): "alle kinderen en kintskinderen van Jan Cluijt voor de ene helft", vertegenwoordigd door
Adriaen. De andere helft wordt geerfd door nakomelingen van de familie Goute.
De overdracht betreft: "een packhuijs en erve staende en gelegen in de dorpe van Strijen, belendend ten Noorden van de buijrestraat, ten oos-
ten Neeltie Lauwerus of te de boel van Lauwerus Jansz streckende ten zuyden neffens de buijreerve responderende op de kaey en ten westen
de weduwe van Jacob Cornelisz Esseboom elcx aldernaast." De boedel wordt overgedragen aan Jan Jansz van Driel.
Omstreeks diezelfde tijd vindt ook nog de overdracht plaats van "een huijs en erve"..."belend ten westen seker erve genaemt de leege plaetse
noorden en oosten ommegaende de huijsinge van Jan Jansz van Driel, ten zuijden de buyrestraat van de kaey elcx aldernaast"

De erfenis ontstond door het overlijden van Pieter Cornelsz. Snel. Het betreft hier vermoedelijk het ouderlijk huis van de familie Snel, waar
Adriaen ongetwijfeld regelmatig heeft vertoefd.
Een volgende keer hoop ik meer info over deze lokatie(s) opgediept te hebben.

Het land van Strijen kort na 1500

Kaart Algemeen Rijksarchief, Hingman no. 1889.